1 x Exanewton = KF x Einheit

Konversionsfaktor (KF)Einheit
1exanewton
1000petanewton
1000000teranewton
1000000000giganewton
1000000000000meganewton
1.0E+15kilonewton
1.0E+16hectonewton
1.0E+17dekanewton
1.0E+18newton
1.0E+19decinewton
1.0E+20centinewton
1.0E+21millinewton
1.0E+24micronewton
1.0E+27nanonewton
1.0E+30piconewton
1.0E+33femtonewton
1.0E+36attonewton
1.0E+23dyn
1.0E+18joule/meter
1.0E+20joule/centimeter
1.01971621298E+17kraftkilogramm
1.01971621298E+20kraftgramm
2.248089431E+14kip-kraft
2.248089431E+17pfund-kraft
3.5969430896E+18unze-kraft
7.23301385121E+18poundal

1 x Einheit = CF x Exanewton

EinheitKonversionsfaktor (KF)
exanewton=1
petanewton=0.001
teranewton=1.0E-6
giganewton=1.0E-9
meganewton=1.0E-12
kilonewton=1.0E-15
hectonewton=1.0E-16
dekanewton=1.0E-17
newton=1.0E-18
decinewton=1.0E-19
centinewton=1.0E-20
millinewton=1.0E-21
micronewton=1.0E-24
nanonewton=1.0E-27
piconewton=1.0E-30
femtonewton=1.0E-33
attonewton=1.0E-36
dyn=1.0E-23
joule/meter=1.0E-18
joule/centimeter=1.0E-20
kraftkilogramm=9.8066499999801E-18
kraftgramm=9.8066499999801E-21
kip-kraft=4.4482216152548E-15
pfund-kraft=4.4482216152548E-18
unze-kraft=2.7801385095342E-19
poundal=1.38254954376E-19