1 x Attonewton = KF x Einheit

Konversionsfaktor (KF)Einheit
1attonewton
1.0E-16centinewton
1.0E-17decinewton
1.0E-19dekanewton
1.0E-13dyn
1.0E-36exanewton
0.001femtonewton
1.0E-27giganewton
1.0E-20hectonewton
1.0E-16joule/centimeter
1.0E-18joule/meter
1.0E-21kilonewton
2.248089431E-22kip-kraft
1.01971621298E-16kraftgramm
1.01971621298E-19kraftkilogramm
1.0E-24meganewton
1.0E-12micronewton
1.0E-15millinewton
1.0E-9nanonewton
1.0E-18newton
1.0E-33petanewton
2.248089431E-19pfund-kraft
1.0E-6piconewton
7.23301385121E-18poundal
1.0E-30teranewton
3.5969430896E-18unze-kraft

1 x Einheit = CF x Attonewton

EinheitKonversionsfaktor (KF)
attonewton=1
centinewton=1.0E+16
decinewton=1.0E+17
dekanewton=1.0E+19
dyn=10000000000000
exanewton=1.0E+36
femtonewton=1000
giganewton=1.0E+27
hectonewton=1.0E+20
joule/centimeter=1.0E+16
joule/meter=1.0E+18
kilonewton=1.0E+21
kip-kraft=4.4482216152548E+21
kraftgramm=9.8066499999801E+15
kraftkilogramm=9.8066499999801E+18
meganewton=1.0E+24
micronewton=1000000000000
millinewton=1.0E+15
nanonewton=1000000000
newton=1.0E+18
petanewton=1.0E+33
pfund-kraft=4.4482216152548E+18
piconewton=1000000
poundal=1.38254954376E+17
teranewton=1.0E+30
unze-kraft=2.7801385095342E+17