Lista de abreviaturas

Unidad de medidaAbreviatura
exanewton EN
petanewton PN
teranewton TN
giganewton GN
meganewton MN
kilonewton kN
hectonewton hN
dekanewton daN
newton N
decinewton dN
centinewton cN
millinewton mN
micronewton µN
nanonewton nN
piconewton pN
femtonewton fN
attonewton aN
dina dyn
julio/metro J/m
julio/centimetro J/cm
kilogramo fuerza kgf
gramo fuerza gf
libra fuerza lbf
onza fuerza ozf
poundal pdl