1 x Kilogramm/(pascal-sekunde-meter²) = KF x Einheit

Konversionsfaktor (KF)Einheit
1kilogramm/(pascal-sekunde-meter²)
17478392337.473permeabilität (0°C)
17405682955.485permeabilität (23°C)
688127055779.58permeabilität zoll (0°C)
685264752036.95permeabilität zoll (23°C)

1 x Einheit = CF x Kilogramm/(pascal-sekunde-meter²)

EinheitKonversionsfaktor (KF)
kilogramm/(pascal-sekunde-meter²)=1
permeabilität (0°C)=5.72135E-11
permeabilität (23°C)=5.74525E-11
permeabilität zoll (0°C)=1.45322E-12
permeabilität zoll (23°C)=1.45929E-12