1 x Dekagramm = KF x Einheit

Konversionsfaktor (KF)Einheit
1dekagramm
154.323583529grain
10gramm
0.1hectogramm
0.00022046226218488hundredweight
0.00019684130552221hundredweight (UK)
0.01kilogramm
10000000microgramm
10000milligramm
0.022046226218488pfund
1.1023113109244E-5ton
9.8420652761106E-6ton (long)
1.0E-5ton (metrisch)
1.0E-5tonne
0.3527396194958unze

1 x Einheit = CF x Dekagramm

EinheitKonversionsfaktor (KF)
dekagramm=1
grain=0.0064798910000174
gramm=0.1
hectogramm=10
hundredweight=4535.9237
hundredweight (UK)=5080.234544
kilogramm=100
microgramm=1.0E-7
milligramm=0.0001
pfund=45.359237
ton=90718.474
ton (long)=101604.69088
ton (metrisch)=100000
tonne=100000
unze=2.8349523125