Lista de abreviaturas

Unidad de medidaAbreviatura
newton-segundo/metro² N s/m²
millinewton-segundo/metro² mN s/m²
dina-segundo/centimetro² dyn s/cm²
exapoise EP
petapoise PP
terapoise TP
gigapoise GP
megapoise MP
kilopoise kP
hectopoise hP
dekapoise daP
poise P
decipoise dP
centipoise cP
millipoise mP
micropoise µP
nanopoise nP
picopoise pP
femtopoise fP
attopoise aP
libra fuerza-segundo/pulgada² lbf s/in²
libra fuerza-segundo/pie² lbf s/ft²
poundal-segundo/pie² pdl s/ft²
gramo/centimetro-segundo g/cm s
libra/pie-segundo lb/ft s
libra/pie-hora lb/ft h