Lista de abreviaturas

Unidad de medidaAbreviatura
attopoise aP
centipoise cP
decipoise dP
dekapoise daP
exapoise EP
femtopoise fP
gigapoise GP
hectopoise hP
kilopoise kP
megapoise MP
micropoise µP
millinewton-segundo/metro² mN s/m²
millipoise mP
nanopoise nP
newton-segundo/metro² N s/m²
petapoise PP
picopoise pP
poise P
terapoise TP