1 x Attostokes = KF x Einheit

Konversionsfaktor (KF)Einheit
1attostokes
1.0E-18centimeter²/sekunde
1.0E-16centistokes
1.0E-17decistokes
1.0E-19dekastokes
1.0E-36exastokes
0.001femtostokes
1.07639104167E-21fuß²/sekunde
1.0E-27gigastokes
1.0E-20hectostokes
1.0E-21kilostokes
1.0E-24megastokes
1.0E-22meter²/sekunde
1.0E-12microstokes
1.0E-16millimeter²/sekunde
1.0E-15millistokes
1.0E-9nanostokes
1.0E-33petastokes
1.0E-6picostokes
1.0E-18stokes
1.0E-30terastokes

1 x Einheit = CF x Attostokes

EinheitKonversionsfaktor (KF)
attostokes=1
centimeter²/sekunde=1.0E+18
centistokes=1.0E+16
decistokes=1.0E+17
dekastokes=1.0E+19
exastokes=1.0E+36
femtostokes=1000
fuß²/sekunde=9.2903040000084E+20
gigastokes=1.0E+27
hectostokes=1.0E+20
kilostokes=1.0E+21
megastokes=1.0E+24
meter²/sekunde=1.0E+22
microstokes=1000000000000
millimeter²/sekunde=1.0E+16
millistokes=1.0E+15
nanostokes=1000000000
petastokes=1.0E+33
picostokes=1000000
stokes=1.0E+18
terastokes=1.0E+30