1 x Attopoise = KF x Einheit

Konversionsfaktor (KF)Einheit
1attopoise
1.0E-16centipoise
1.0E-17decipoise
1.0E-19dekapoise
1.0E-36exapoise
0.001femtopoise
1.0E-27gigapoise
1.0E-20hectopoise
1.0E-21kilopoise
1.0E-24megapoise
1.0E-12micropoise
1.0E-16millinewton-sekunde/meter²
1.0E-15millipoise
1.0E-9nanopoise
1.0E-19newton-sekunde/meter²
1.0E-33petapoise
1.0E-6picopoise
1.0E-18poise
1.0E-30terapoise

1 x Einheit = CF x Attopoise

EinheitKonversionsfaktor (KF)
attopoise=1
centipoise=1.0E+16
decipoise=1.0E+17
dekapoise=1.0E+19
exapoise=1.0E+36
femtopoise=1000
gigapoise=1.0E+27
hectopoise=1.0E+20
kilopoise=1.0E+21
megapoise=1.0E+24
micropoise=1000000000000
millinewton-sekunde/meter²=1.0E+16
millipoise=1.0E+15
nanopoise=1000000000
newton-sekunde/meter²=1.0E+19
petapoise=1.0E+33
picopoise=1000000
poise=1.0E+18
terapoise=1.0E+30