1 x Attopoise = KF x Einheit

Konversionsfaktor (KF)Einheit
1attopoise
1.0E-16centipoise
1.0E-17decipoise
1.0E-19dekapoise
1.0E-18dyn-sekunde/centimeter²
1.0E-36exapoise
0.001femtopoise
1.0E-27gigapoise
1.0E-18gramm/centimeter-sekunde
1.0E-20hectopoise
1.0E-21kilopoise
1.0E-24megapoise
1.0E-12micropoise
1.0E-16millinewton-sekunde/meter²
1.0E-15millipoise
1.0E-9nanopoise
1.0E-19newton-sekunde/meter²
1.0E-33petapoise
2.08854342332E-21pfund-kraft-sekunde/fuß²
1.4503774389728E-23pfund-kraft-sekunde/zoll²
6.7196897514E-20pfund/fuß-sekunde
2.4190881537495E-16pfund/fuß-stunde
1.0E-6picopoise
1.0E-18poise
6.7196897514E-20poundal-sekunde/fuß²
2.08854342332E-21slug/fuß-sekunde
1.0E-30terapoise

1 x Einheit = CF x Attopoise

EinheitKonversionsfaktor (KF)
attopoise=1
centipoise=1.0E+16
decipoise=1.0E+17
dekapoise=1.0E+19
dyn-sekunde/centimeter²=1.0E+18
exapoise=1.0E+36
femtopoise=1000
gigapoise=1.0E+27
gramm/centimeter-sekunde=1.0E+18
hectopoise=1.0E+20
kilopoise=1.0E+21
megapoise=1.0E+24
micropoise=1000000000000
millinewton-sekunde/meter²=1.0E+16
millipoise=1.0E+15
nanopoise=1000000000
newton-sekunde/meter²=1.0E+19
petapoise=1.0E+33
pfund-kraft-sekunde/fuß²=4.7880258980222E+20
pfund-kraft-sekunde/zoll²=6.894757E+22
pfund/fuß-sekunde=1.4881639435685E+19
pfund/fuß-stunde=4.133789E+15
picopoise=1000000
poise=1.0E+18
poundal-sekunde/fuß²=1.4881639435685E+19
slug/fuß-sekunde=4.7880258980222E+20
terapoise=1.0E+30