Abkürzungsverzeichnis

MaßeinheitAbkürzung
newton-sekunde/meter² N s/m²
millinewton-sekunde/meter² mN s/m²
exapoise EP
petapoise PP
terapoise TP
gigapoise GP
megapoise MP
kilopoise kP
hectopoise hP
dekapoise daP
poise P
decipoise dP
centipoise cP
millipoise mP
micropoise µP
nanopoise nP
picopoise pP
femtopoise fP
attopoise aP